Ondernemers moeten in actie komen!

Sinds maandag 1 oktober is het nieuwe BV-recht van kracht. Politiek is toename van administratieve lasten onverkoopbaar. Er geldt per die datum dan ook geen wettelijke verplichting tot statutenwijziging. De ontvangst in de pers is lauw, suggereert dat voor ondernemers niets verandert en dat actie niet nodig is. Dat is onzin.
Door Kid Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner BakerTillyBerk NV.
Statuten moeten worden gecheckt en uit die check zal vrijwel steeds de noodzaak tot wijziging blijken om gebruik te kunnen maken van interessante nieuwe mogelijkheden en ter vermijding van rampen. Ook het overgangsrecht dwingt tot actie. Wanneer statuten naar een wetsartikel verwijzen of dat kopiëren, is de nieuwe inhoud van de wettelijke regeling van toepassing. Is dat wel de bedoeling van de ondernemer? En wanneer een inmiddels vervallen wettekst geparafraseerd in de statuten staat blijft die regeling de BV beheersen. Dat kan uiterst ongunstig uitpakken.
De nieuwe wet biedt ondernemers mogelijkheden voor optimale structurering van hun BV, niet alleen waar het betreft de onderlinge samenwerking, maar vooral ook in het perspectief van bedrijfsopvolging en estate-planning, zaken die ook bij een eenmans-BV aandacht behoeven. Per 1 oktober kennen we aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht, alsook onoverdraagbare aandelen en kunnen vergaderingen van bepaalde aandelen statutair de bevoegdheid krijgen ‘eigen’ bestuurders te benoemen. Vergaderrecht van bestuurders bij algemene vergaderingen verandert, besluitvorming door aandeelhouders buiten vergadering wordt vergemakkelijkt en statutair kunnen aandelen vrij overdraagbaar worden gemaakt. De positie van certificaathouders verandert geheel. Certificaathouders hebben alleen vergaderrecht wanneer dat statutair is bepaald.
 
Ter vermijding van toekomstige discussies is snelle statutenwijziging gewenst. Hoofdpijnbepalingen die voor 1 oktober transacties aantastbaar maakten worden geschrapt, zoals het verbod van contracteren tussen oprichters en BV kort na oprichting. Ook het verbod van financiële steunverlening bij verkrijging van aandelen door derden, bijvoorbeeld door het management, is vervallen. De nieuwe wet heelt besmette transacties voor 1 oktober aangegaan. Maar dat geldt niet als de oude wettelijke regeling, zoals vaak het geval, in enigszins aangepaste vorm in de statuten staat. Checken dus. Vanaf 1 oktober geldt ondertekening van de opgestelde jaarrekening door de bestuurders als besluit tot vaststelling van de jaarrekening en décharge van het bestuur, wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. Indien gewenst kan dit nieuwe mechanisme in de statuten worden uitgeschakeld. De mogelijkheid tot het doen van uitkeringen aan aandeelhouders, overigens na goedkeuring door het bestuur, is fors vergroot, niet alleen door dividenduitkering, maar ook door inkoop of intrekking van aandelen. De kans is groot dat de huidige statuten van de BV aan gebruikmaking van deze nieuwe mogelijkheden in de weg staan.
De nieuwe wet dwingt tot onderzoek en, voorspelbaar, in veel gevallen tot wijziging van statuten. Actie dus. 
Gerelateerde artikelen