Inzicht in Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met de NOW wil het kabinet bedrijven die te maken hebben met tenminste 20% omzetverlies financieel tegemoetkomen.

Door Constant van Tuyll van Serooskerken en Marieke van der Holst

Geïnspireerd door anderen die zich in deze tijden belangeloos inzetten voor ondernemers in zwaar weer, heeft VESPER advocaten besloten kosteloze ondersteuning te bieden aan ondernemers die momenteel door COVID-19 in moeilijkheden verkeren. Deze ondersteuning omvat onder andere advies over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Lees hier meer over

Met de NOW wil het kabinet bedrijven die te maken hebben met tenminste 20% omzetverlies vanwege Covid-19 financieel tegemoetkomen om de lonen van werknemers te kunnen doorbetalen. De aanvraagperiode voor subsidie loopt in beginsel van 14 april tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april 2020. Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld.
 
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een periode van drie aaneengesloten maanden binnen de 5-maandsperiode 1 maart t/m 31 juli (de meetperiode). Het bedrijf kan dus strategisch kijken in welke 3-maandsperiode (1 maart t/m 31 mei, 1 april t/m 30 juni of 1 mei t/m 31 juli) binnen de meetperiode het meeste omzetverlies wordt verwacht. Het kan dus lonen om te wachten met het doen van de aanvraag tegen het einde van de aanvraagperiode (31 mei 2020), mits dit financieel haalbaar is uiteraard.  
 
De omzet in de gekozen 3-maandsperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door 4. Hoewel deze berekening voor sommige bedrijven nadelig kan uitpakken, bijvoorbeeld als er afgelopen jaar stevige groei heeft plaatsgevonden, is er gekozen voor eenduidigheid. Als een bedrijf op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.
 
In principe wordt er gekeken naar het omzetverlies per juridische entiteit. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau. Dit betekent dat als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, de afzonderlijke onderdelen van dat concern niet in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de NOW. Voor de bepaling van de omzetdaling in de meetperiode worden zowel de Nederlandse rechtspersonen in aanmerking genomen, alsmede de buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland.
 
De hoogte van de NOW-subsidie is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom (het loon van alle werknemers). Is de omzetdaling lager dan 100%, dan zal de subsidie naar evenredigheid lager worden vastgesteld. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (= 50% van 90%) van de loonsom, en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (= 20% van 90%), etc. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen (€ 9.538 per maand).
 
Het UWV keert een voorschot uit van ten minste 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal verrekening plaatsvinden op basis van de daadwerkelijke omzet. Ter controle is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld kleine subsidiebedragen of ondernemingen met een kleine loonsom.
 
Als tegenprestatie roept het kabinet bedrijven op om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. De regeling geldt ook voor bedrijven die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract en oproepkrachten. De NOW stimuleert bedrijven om het loon van oproepkrachten door te betalen voor dezelfde urenomvang. Als de loonsom in de gekozen 3-maandsperiode lager is dan de loonsom in refertemaand januari 2020, zal er namelijk evenredig worden gekort op de hoogte van de daadwerkelijke vastgestelde subsidie. Daarnaast mag het bedrijf tijdens de periode van NOW-toekenning geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indienen. Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een neerwaartse correctie doorgevoerd van 150% van het loon van de betrokken werknemers. Tot slot dient het bedrijf de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, bij ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Dit artikel is geschreven door Constant van Tuyll van Serooskerken en Marieke van der Holst van VESPER Advocaten

Bent u adviseur en wilt u ook uw kennis delen? Meld u aan.  Bent u ondernemer of manager en heeft u een vraag over maatregelen die u kunt nemen om de Coronacrisis door te komen? Stel die hier

Gerelateerde artikelen