De relatie tussen corporate wellness en de EBITA

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:43
Bedrijven en hun aandeelhouders laten onnodig veel waarde liggen door loonkosten, betoogt Joost de Vente, Manager Corporate Wellness bij Kröller Boom. 

Gemiddeld 7 procent van de loonkosten gaat verloren aan kosten voor verzuim, arbeidsongeschiktheid, sociale verzekeringspremies en allerlei uitvoeringskosten. Dat is minimaal 2 procent te veel. Wij merken dat bedrijven en hun aandeelhouders niet goed om gaan met dit onderwerp en daardoor veel ‘waarde’ laten liggen. Dit terwijl met de juiste aanpak de onderneming winstgevender kan worden gemaakt

Waar gaat het nu eigenlijk over?
Het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel is de afgelopen decennia in hoog tempo geprivatiseerd. Er zijn financiële prikkels bij werkgevers en werknemers neergelegd met als doel het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verlagen. Dat is gelukt, want het verzuim in Nederland was nooit zo laag en ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen loopt terug.

De keerzijde is dat werkgevers nu de rekening krijgen gepresenteerd. Werkgevers zijn 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De uitkeringslasten worden progressief doorbelast aan de werkgevers door middel van premieheffingen.

Het goede nieuws is dat de wetgever de werkgever handvatten heeft gegeven om de lasten in toom te houden. Kosten van sociale zekerheid zijn beheersbaar indien de werkgever regie voert over de financiële stromen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Maar wie staat er aan het roer? Volgens ons de CFO, maar is dat ook zo?
Financiering van sociale verzekeringen is een weerbarstige materie. Het gaat over premieheffingen, loondoorbetaling bij ziekte, verzuimbegeleiding, arbodienstverlening, subsidies, protocollen, verzuimcultuur en meer.

Het aantal stakeholders is mogelijk nog gevarieerder; HR, Finance, Juridische zaken, de Insurance manager, Payroll, Procurement en natuurlijk het MT. Om nog maar te zwijgen over de externe stakeholders, zoals de belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, verzekeraars, arbeidsdeskundige en een re-integratiebureau.

Iedereen vindt iets van de zieke werknemer. Maar wie voert de regie over het proces? Wie bewaakt het werkgeversbelang? Volgens ons zou dat een rol van de CFO moeten zijn, maar in de praktijk is dat land niet altijd het geval. De praktijk is dat financiële stromen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid slecht worden gemanaged. Het gevolg: onnodig hoge kosten.

Maak totale kosten transparant
Vanwege het gebrek aan centrale regie is er vaak geen compleet beeld van de totale kosten. Het is zaak om een compleet beeld te krijgen van de totale kosten en een benchmark te maken met branchegenoten. Met het verkregen inzicht kunnen besparingen worden gerealiseerd.

Managementdashboard; aan welke knoppen kan er worden gedraaid?
Zodra bekend is op welke specifieke onderwerpen de kosten te hoog zijn moet onderzocht worden welke acties ondernomen moeten worden om de kosten omlaag te krijgen. De knoppen waaraan gedraaid kan worden zijn:

WGA- en Ziektewetpremie
Jaarlijks geeft de Belastingdienst een beschikking ‘gedifferentieerd premiepercentage  Werkhervattingskas’ af. De premies variëren tussen de 0,26 en 4,36 procent van de loonsom voor grote werkgevers, afhankelijk van de toebedeelde uitkeringslasten. De beschikking vermeldt de berekening van de bij de werkgever in rekening te brengen WGA- en Ziektewetpremie. Deze berekening is complex en in de praktijk worden veel fouten gemaakt. Ook worden vaak uitkeringslasten ten onrechte toebedeeld waardoor er een te hoge premie in rekening wordt gebracht.

Als alternatief voor een publieke verzekering kan gekozen worden voor het eigen risicodragerschap. Dit kan kostenbesparingen opleveren én meer regie over de kosten.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Een marktonderzoek kan flinke besparingen opleveren in een competitieve verzekeringsmarkt. Premiebesparingen van 25% zijn geen uitzondering.

Verzuimkosten
Het gemiddelde verzuim in Nederland is circa 4 procent (bron: CBS). Wetende dat slechts 2% van het verzuim van medische aard is, kan worden gesteld dat al het verzuim hierboven onterecht wordt aangeduid als ziekteverzuim. Een goede verzuimanalyse leidt tot verlaging van de verzuimkosten.

Premiekortingen en subsidies
De wetgever stimuleert de werkgever met subsidies en premiekortingen om de werkgelegenheid te bevorderen. Ook arbeidsongeschikten, jongeren en 50-plussers moeten aan het werk gehouden worden. Een proactief werkgeversbeleid gericht op het benutten van dit soort regelingen kan veel geld opleveren.

Maar wie staat er aan het roer?
Corporate Wellness bevindt zich op het snijvlak van Finance en HRM. Het gaat aan de ene kant om kosten, de harde Finance-kant. Aan de andere kant kunnen deze kosten alleen beheerst worden door een goede uitvoering van beleid, de zachtere HRM-kant. Dat verklaart wellicht dat in veel organisaties er geen regie is op de totale scope.

De oplossing is om een materiedeskundige eigenaar te maken voor de totale kosten die gemoeid zijn met inzetbaarheid van medewerkers, onder leiding van de CFO want het gaat hier om financiële kengetallen en keuzes.  Dán kan er geld verdiend worden met Sociale Zekerheid. Lagere kosten, een hogere EBITA. Corporate Wellness is dus zeker ook van belang voor private equity en hun deelnemingen.

Joost de Vente is Manager Corporate Wellness bij Kröller Boom


Dit interview is verschenen in M&A Magazine Q2 op 7 juni. Interesse? Word lid van M&A Community

 

Gerelateerde artikelen