De grootste uitdaging voor M&A-transacties

Daniëlle du Bois-Buné, counsel bij Allen & Overy, over het lastig te navigeren landschap van reguleringslandschap bij internationale transacties.

Investeringen in en uit het buitenland: aan de ene kant worden ze met open armen ontvangen; dit leidt immers tot economische groei en het bevorderen van de werkgelegenheid. Aan de andere kant laait de discussie rond nationale veiligheid op: zouden buitenlandse investeringen daar een bedreiging voor kunnen vormen? Strategisch belangrijke sectoren, zoals defensie en ook technologie, media en infrastructuur, staan daarbij in de schijnwerpers en regeringen hebben zichzelf gewapend door het uitbreiden van hun bevoegdheden ten aanzien van de screening van buitenlandse investeringen en het strenger handhaven van dergelijke regels.

Over de afgelopen jaren is de uitvoering van M&A-transacties steeds complexer geworden, waarbij regulatoire issues de grootste uitdaging vormen. Met de aanhoudende verhoogde spanningen in de wereldhandel verwacht ik ook niet dat dit op de korte termijn zal afnemen. Hierdoor zullen dan ook steeds meer M&A-transacties beïnvloed worden door het strengere toezicht op concentraties en buitenlandse investeringen.

Een voorbeeld hiervan is de nieuwe EU-wetgeving betreffende buitenlandse investeringen die in maart 2019 is aangenomen en vanaf 11 oktober 2020 in werking treedt. Deze nieuwe verordening omvat een gecoördineerde aanpak voor de screening van buitenlandse investeringen in de EU-lidstaten door middel van het vaststellen van minimale standaarden voor nationale screening-mechanismes (zonder de verplichting om een dergelijk regime te hebben). Het bevat daarnaast ook een systeem van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Europese Commissie, en introduceert een nieuwe bevoegdheid voor de Europese Commissie om buitenlandse investeringen die van “Uniebelang” zijn om redenen van veiligheid of openbare orde te beoordelen (maar niet te blokkeren) en een niet-bindend advies uit te brengen aan de betrokken lidstaat.

Naarmate steeds meer landen screeningregimes voor buitenlandse investeringen optuigen en het bereik hiervan wordt vergroot, moet je als bedrijf bij een M&A-transactie rekening houden met een toenemende mate van complexiteit, onzekerheid en risico’s.

Daarom is het aan te raden dat partijen bij M&A-transacties in een vroeg stadium de mogelijke regulatoire belemmeringen in kaart brengen. Naast een gedegen analyse van de kans op succes, moeten ook het proces, de tijdslijnen en mogelijke aan te bieden remedies bekeken worden. In de transactiedocumentatie dienen partijen afspraken te maken over de verdeling van de risico’s en verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zou het verstandig kunnen zijn om in de beginfase van het transactieproces contact op te nemen met de betreffende autoriteiten.

Gerelateerde artikelen