Update: Diversiteit genomineerden M&A Awards

Middels dit bericht willen we jullie graag informeren over het vervolg dat wij voor ogen zien.

Na de bekendmaking van de nominaties voor de M&A Awards 2022 is er -door zowel insiders als outsiders – veel gezegd en geschreven over het gebrek aan diversiteit onder de genomineerden van dit jaar. Een belangrijk deel van deze aandacht betreft de verhouding tussen man en vrouw en diversiteit in de verschillende categorieën. 

Middels dit bericht dat inmiddels ook naar alle communityleden is verzonden willen we jullie graag informeren over het vervolg dat wij voor ogen zien.
 
Diversiteits-award en Young M&A
De vele reacties en de gesprekken die we de afgelopen weken over de stemuitslag gevoerd hebben, zijn een bewijs dat de M&A-community zich zeer betrokken voelt bij de bredere maatschappelijke discussie over gender en diversiteit. Vrijwel iedereen die wij spreken in en buiten de M&A Community geeft aan haar/zijn steentje te willen bijdragen. 

Als platform ervaren wij dit als een verdere aanmoediging om vraagstukken rondom diversiteit binnen de sector nóg nadrukkelijker te adresseren in onze publicaties, round tables & evenementen, cursussen en persoonlijke gesprekken. Daarnaast beschouwen wij de op- en aanmerkingen als een voorzetting van de ontwikkeling die een paar jaar geleden heeft geleid tot de invoering van award voor Best Diversity Firm. Ook kunnen de meer gelijkmatiger genderverhoudingen in de Young M&A categorieën, met name de Best Young M&A Lawyer, gezien worden als een stap in de richting waarin de awards zich ontwikkelen.
 
Procedure
Naast deze al ingezette wegen, zijn de reacties voor ons toch aanleiding te onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre de sector behoefte heeft de bestaande procedures en reglementen rond de M&A Awards aan te passen. Hoewel de huidige procedures in voorgaande edities voldoende ruimte hebben gegeven voor een andere genderverhouding dan dit jaar het geval is, zien wij de opmerkingen van leden als een goed moment de procedures tegen het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen te houden. Het uiteindelijke doel is natuurlijk een optimaal ‘level playing field’ te creëren ten aanzien van de nominaties en de uiteindelijke winnaars.
 
Dialoog en data
Mede daarom staan intussen een aantal gesprekken met leden gepland om van gedachten te wisselen over de genderverhoudingen in de sector en mogelijke aanpassingen in de procedures. Daarbij willen wij vanzelfsprekend zorgvuldig om gaan met onderliggende data (in de binnenkort nieuw te lanceren Deal database) en de welbekende league tables uit de sector. 

Naast de ingeplande gesprekken, hebben enkele van jouw collega’s ons ook al ideeën aangereikt. Dank voor deze betrokkenheid bij hetgeen in jullie community speelt.
 
Faciliteren van M&A-sector
Naast deze genomen stappen, nodigen we alle leden uit de community uit, om gebruik te maken van jullie ‘eigen’ platform. Graag vernemen wij jullie visie op de genderverhoudingen en overige diversiteit in de sector alsook ideeën om hierin als faciliteerder een rol te kunnen spelen. Neem daarom gerust te allen tijde contact met ons op.

Daarnaast zullen wij als platform de komende maanden ook initiatieven voorstellen waarmee de dialoog in de sector en in jullie M&A community wordt gefaciliteerd. Uiteraard zullen wij jullie daarover blijven informeren.
 
In de hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld van hetgeen rondom de M&A Awards speelt, rest het team nog jullie allen te bedanken en aan te moedigen met elkaar hierover in gesprek te blijven middels de mogelijkheden die het platform biedt.
 
Met hartelijke groeten,

Jurrien Morsch 
M&A Community Manager 
E: jurrienmorsch@sijthoffmedia.nl 
T: 06 55 32 69 28
&
Melle Eijckelhoff 
CBO Sijthoff Media 
E: melleeijckelhoff@sijthoffmedia.nl
T: 06 20 02 35 46
 

Gerelateerde artikelen