Versoepeling regelgeving cruciaal voor herstel

De nieuwe EU-herstelprospectus moet economisch herstel van beursondernemingen stimuleren.

Door Danielle du Bois-Buné

Door de economische gevolgen van de Covid-19 pandemie hebben veel ondernemingen behoefte aan additioneel kapitaal. Dat kan zijn om te voorzien in hun liquiditeitsbehoefte, dan wel om de balans te versterken met het oog op de langere termijn. Voor beursgenoteerde ondernemingen is kapitaal aantrekken via de beurs in beginsel een voor de hand liggende optie. Helaas is dit wanneer de kapitaalbehoefte over 12 maanden groter is dan 20 procent van het geplaatste kapitaal, een kostbare en tijdrovende aangelegenheid omdat dan de publicatie van een uitvoerig prospectus vereist is. 

Dit verklaart waarom door beursgenoteerde ondernemingen in Nederland in 2020 voornamelijk gebruik is gemaakt van schuldfinanciering om te voorzien in de kapitaalbehoefte. Nadeel hiervan is dat een (te) hoge schuldenlast de weg naar herstel kan bemoeilijken. ‘Geduldig’ kapitaal in de vorm van eigen vermogen is belangrijk om de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen weer te herstellen. Het is daarom van groot belang voor een vlot en duurzaam herstel van onze beursondernemingen en economie dat deze regelgeving wordt versoepeld. Dat is gelukkig onderkend door de Europese Commissie.  

Als onderdeel van een breder herstelpakket voor de Europese kapitaalmarkten, heeft de Europese Commissie in juli 2020 een aantal tijdelijke wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de Europese Prospectusverordening . In november 2020 zijn hier door het Europees Parlement nog een aantal wijzigingen in aangebracht. De belangrijkste van de voorgestelde wijzigingen van de Prospectusverordening betreft de introductie van de EU-herstelprospectus.  

Dankzij het EU-herstelprospectus wordt in deze periode van economisch herstel een beroep op de beurs tijdelijk minder tijdrovend en kostbaar en daarmee een stuk aantrekkelijker. Het EU-herstelprospectus is een verkort prospectus dat gemakkelijker is op te stellen voor ondernemingen, gemakkelijker te controleren en goed te keuren is door de bevoegde toezichthouder en gemakkelijker te analyseren is voor (particuliere) beleggers. 
Het EU-herstelprospectus:
• is één document van maximaal 30 pagina’s (exclusief de informatie die door middel van verwijzing wordt opgenomen);
• met een samenvatting van maximaal 2 pagina’s;
• ten behoeve van een secundaire uitgifte of aanbieding;
• dat uitsluitend de essentiële informatie omvat die beleggers nodig hebben om een geïnformeerde beslissing te nemen;  
• dat door de bevoegde toezichthouder binnen 5 werkdagen dient te worden gecontroleerd en goedgekeurd; en
• beschikbaar is tot 31 december 2022.

Doordat de openbaarmakingsvereisten voor het EU-herstelprospectus ongeveer gehalveerd zijn ten opzichte van het reeds bestaande vereenvoudigde prospectus voor secundaire uitgiften en aanbiedingen, is de verwachting dat de kosten verbonden aan het opstellen van een EU-herstelprospectus ook zo’n 50 procent lager zullen liggen.  

Een goedgekeurd EU-herstelprospectus komt ook, gewoon, in aanmerking voor de paspoortregeling. Dit betekent dat de effecten na verkrijging van een Europees paspoort ook aan beleggers in andere Europese lidstaten kunnen worden aangeboden. 

Er zijn wel enkele, begrijpelijke beperkingen ten aanzien van het EU-herstelprospectus. Zo is het EU-herstelprospectus uitsluitend beschikbaar voor een secundaire uitgifte of aanbieding van effecten die gedurende ten minste 18 maanden zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of MKB-groeimarkt. De gedachte hierachter is dat beleggers op grond van de Verordening Marktmisbruik  en de Transparantierichtlijn  doorlopend door de betreffende onderneming worden voorzien van informatie, waardoor het mogelijk is om een verkort EU-herstelprospectus te introduceren zonder de belangen van beleggers te schaden. 

Daarnaast leent het EU-prospectus zich niet, en kan het niet worden gebruikt, voor complexere, risicovollere plaatsingen. Het kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt indien de secundaire uitgifte plaatsvindt in het kader van een acquisitie, waarbij in een prospectus immers zowel informatie dient te worden opgenomen over de bestaande onderneming als de doelvennootschap. De EU-herstelprospectus kan ook niet worden gebruikt wanneer sprake is van een complexe financiële geschiedenis, of indien de wens bestaat om de effecten aan te bieden aan beleggers in de Verenigde Staten. 

Tot slot, de voorgestelde wijzigingen van de Prospectusverordening moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Raad en zullen zodra ze van kracht zijn direct van toepassing zijn in alle Europese lidstaten. Gezien het grote, gemeenschappelijke belang verwachten wij dat het niet al te lang meer zal duren totdat het EU-herstelprospectus het licht gaat zien. Dat is hoopvol want dit kan veel beursondernemingen op een snellere en meer kostenefficiënte wijze helpen op weg naar herstel. 

Danielle du Bois-Buné is counsel bij Allen & Overy

Gerelateerde artikelen