De rol van juridische teams bij realiseren ESG-doelen

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 13:05
Hoe general counsel en advocaten moeten helpen bij het behalen van duurzaamheids- en ESG-resultaten

Door Natasha Luther-Jones, Jean-Pierre Douglas-Henry, Steven Gray en Ben Eavis van DLA Piper

De wereldwijde afbraak van klimaat en biodiversiteit vereist een geheel nieuwe manier van zakendoen, waarbij de wereld verandert van afhankelijkheid van fossiele bronnen naar een koolstofarme economie die opereert binnen de grenzen van de planeet. 

Naast de milieu-uitdagingen worstelen bedrijven met het verkrijgen van een nieuwe sociale licentie om te opereren en het herdefiniëren van hun bedrijfsdoelstellingen. Bedrijven zullen steeds meer moeite hebben om te gedijen in een wereld van ongelijkheid en onrust, omdat hun sociale doel onlosmakelijk verbonden is met de duurzaamheid van het bedrijf op langere termijn en uiteindelijk met winstgevendheid. 

Deze overgangen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de rollen van advocaten en professionele dienstverleners, aangezien we transformeren in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van onze klanten, belanghebbenden op alle niveaus, de bredere samenleving en onze planeet. 

De snelle opkomst van ESG 
Milieu-, sociale en bestuursindicatoren zijn in alle sectoren dramatisch gegroeid, maar er is een duidelijke toename te zien in de financiële sector en de investeringsgemeenschap. De belangrijkste drijfveer achter de versnelling is de verhoogde sociale, overheids- en consumentenaandacht voor de bredere impact van bedrijven. Dit is te zien aan de groei van de waarde van wereldwijde activa door ESG-gegevens te gebruiken om investeringsbeslissingen beter te onderbouwen, die in vier jaar bijna verdubbeld zijn en in acht jaar meer dan verdrievoudigd, tot 40,5 biljoen dollar in 2020. 

Regelgeving en het vaststellen van normen evolueren ook snel, waarbij veel centrale banken, regelgevende autoriteiten en effectenbeurzen ESG-gerelateerde noteringsvereisten en strengere openbaarmakingsnormen vaststellen. Een voorbeeld is de taxonomieverordening van de EU, die een classificatiesysteem heeft gecreëerd van economische activiteiten die substantieel bijdragen aan milieudoelstellingen, geen noemenswaardige schade berokkenen en minimumwaarborgen bevatten (dat wil zeggen: respect voor de mensenrechten). 

Standaardzetters komen steeds meer op één lijn. De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) heeft bewezen de lijm te zijn die hen bindt en beleidsmakers beginnen voorop te lopen, zoals blijkt uit de Britse bondskanselier die onlangs TCFD-openbaarmakingen verplicht stelde. De pandemie lijkt de ESG-regelgeving te versnellen, waarbij regeringen een groen herstel willen stimuleren. 

Dus, wat is er veranderd en hoe zullen advocaten een cruciale rol spelen bij het behalen van de duurzaamheids- en ESG-doelstellingen van organisaties? 

Naarmate bedrijven zich meer inzetten voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen, neemt ook de betrokkenheid van het juridische team toe. General counsel en interne juridische teams (en hun externe adviseurs) hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij het beheren van sociale, ethische en milieukwesties voor organisaties. Juridische teams reageren echter niet langer alleen op ESG-kwesties, maar worden proactief betrokken bij het integreren van materiële ESG-risico's en -kansen in bedrijfsorganisaties, hun operationele beleid en go-to-market-strategieën. De volgende hoofdthema's komen naar voren. 

Duurzaamheidsstrategie en integratie in besluitvorming 
Interne juridische teams worden steeds meer betrokken bij het bepalen van de strategische richting van duurzaamheid en ESG binnen organisaties en om ervoor te zorgen dat duurzaamheid is verankerd in corporate governance en geïntegreerd in bredere bedrijfsactiviteiten. 

Een belangrijk onderdeel was de integratie van ESG-criteria in de besluitvorming over investeringen en het waarborgen van adequate ESG-due diligence-strategieën voor alle transacties, ook in upstream- en downstream-waardeketens. 

Naarmate meer bedrijven tijdgebonden duurzaamheidsverplichtingen en -doelen stellen, zijn juridische teams een integraal onderdeel geweest van het beoordelen van deze verplichtingen vóór de lancering en om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen externe controle. In een aantal gevallen wordt de duurzaamheidsagenda aangestuurd door de hoogste juridische medewerker. 

Horizon scannen 
Advocaten zijn in staat om een horizon te scannen en te begrijpen welke ESG-kansen en -risico's van invloed zullen zijn op het bedrijf. Duurzaamheidsuitdagingen gaan uiteindelijk over risico en beloning – uitdagingen en kansen. Ja, het risico is afgeleid van fundamentele wereldwijde uitdagingen en gevormd door de verwachtingen van belanghebbenden, in plaats van regelgeving of commerciële kernoverwegingen, maar het is niettemin een risico. 

Advocaten zijn experts in het identificeren van en omgaan met risico's, en signaleren trends in de evolutie van regelgeving (zoals regelgeving rond groen herstel, moderne slavernij, circulariteit en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) die een materiële impact kunnen hebben op het bedrijf en hierop vooruitlopen. 

De general counsel is goed geplaatst om ESG-risico's onder woorden te brengen en ervoor te zorgen dat deze effectief worden beheerd door ze op te nemen in het bedrijfsmanagement, adequate protocollen en beleid. 

Transparantie en openbaarmaking 
Juridische teams staan centraal om ervoor te zorgen dat bedrijven op een transparante manier rapporteren over hun voortgang op het gebied van duurzaamheid en waarin materiële kwesties, de trajecten en acties om ze te beheren worden uitgelegd. Advocaten zullen ervoor zorgen dat de bedrijfsrapportage voldoet aan de relevante rapportagestandaarden en dat de openbaarmaking betrekking heeft op de ESG-factoren die belangrijk zijn voor alle belanghebbenden. 

Er is hier ook een strategische vraag die verder gaat dan de minimale rapportagevereisten: hoe transparant en open wil een bedrijf zijn over hun duurzaamheid en hun reis? Ondoorzichtigheid dreigt de vijand te zijn van integriteit in de ESG-ruimte voor bedrijven die hun duurzaamheidsdoelstellingen, vorderingen en prestaties openbaar maken. 

En advocaten spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van strategisch advies over deze kwestie, ook met betrekking tot het risico van “greenwashing”. 

Beleid en procedures 
General counsel en interne juridische teams kunnen helpen de cultuur en zakelijke besluitvorming van bedrijven vorm te geven door de ontwikkeling van robuuste ESG-beleidslijnen en -procedures, en ervoor te zorgen dat ze worden geoperationaliseerd en voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden. 

Advocaten zijn vaak de sleutel tot het verdedigen van de waarden en het doel van een organisatie, en het aanmoedigen van werknemers om een goed niveau van verantwoordelijk zakendoen en compliance te handhaven. Naast HR kunnen ze er ook voor zorgen dat werknemers op de juiste manier worden gestimuleerd om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. 

Klachtenprocedures 
Effectieve klachtenmechanismen zijn een hoeksteen van elk duurzaam bedrijf. Ze zijn essentieel om de juridische, financiële en reputatierisico's te beperken die kunnen ontstaan met betrekking tot ESG-kwesties in hun activiteiten, relaties en waardeketen. 

Effectieve klachtenmechanismen zijn een belangrijk onderdeel van voortdurende due diligence, risicobeheer en betrokkenheid van belanghebbenden. Ze kunnen ook helpen om problemen vroegtijdig en flexibel op te lossen, zodat ze niet in grootschalige geschillen veranderen. 

Het juridische team speelt een cruciale rol door ervoor te zorgen dat belanghebbenden een adequate en transparante route hebben om zorgen te uiten en dat het passende herstel zal plaatsvinden. 

Indirecte effecten beheren 
Sociale en milieueffecten reiken verder dan de eigen activiteiten van een bedrijf en in hun waardeketen, zowel op leveranciers- als klantniveau. Advocaten zijn het best gepositioneerd om due diligence-beoordelingen van hun waardeketen voor mensenrechten, milieu- en bestuursrisico's te leiden, en om advies te geven over het beheer van bredere ESG-risico's en -effecten. 

In tijden van crisis 
Ten slotte zullen advocaten altijd een belangrijke rol spelen wanneer er sociale, ethische of ecologische uitdagingen zijn die de financiële positie en reputatie van de organisatie kunnen beïnvloeden, met name wanneer dit leidt tot regelgevende tussenkomst of rechtszaken, maar ook als doelgroep door belangengroepen die 'zachtere’ maar even belangrijke reacties. 

De sectorlens 
Als bedrijf zetten we ons in om bedrijven te verbeteren door klanten en gemeenschappen te helpen bij de overgang naar en gedijen in een duurzamere toekomst. Zoals hierboven uiteengezet, begrijpen we de rol die advocaten hierin spelen – maar op een breder niveau begrijpen we ook het belang van de sector waarin een bedrijf actief is bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie. 

De pandemie van COVID-19 heeft duidelijk gemaakt dat we onze klanten, en onszelf, moeten steunen en toerusten om dit te doen. Zonder deze stap kunnen we ons niet aanpassen aan de systemische schokken die nog moeten optreden. We trainen al onze advocaten in de fundamentele uitdagingen van ESG-kwesties, zodat ze vertrouwde adviseurs voor onze klanten kunnen blijven en een duurzaamheidslens kunnen blijven toepassen op hun dagelijkse werk. 

Onze sectorgestuurde benadering van duurzaamheid en ESG helpt ons onze klanten beter van dienst te zijn door hen door de complexiteit van ESG-kwesties te leiden en ervoor te zorgen dat ze gefocust zijn op de materiële kwesties in hun sector. 

Maar de rol die we spelen bij het vormgeven van structurele veranderingen op de lange termijn, kan niet passief zijn. We moeten het gesprek voeren en echte vooruitgang boeken op onze eigen reis naar duurzaamheid. We hebben ons onlangs aangemeld voor wetenschappelijk onderbouwde doelen om een netto-nul-traject te ontwikkelen, zijn een nieuwe materialiteitsbeoordeling gestart en hebben de risicobeoordeling en het beheer van onze waardeketen verbeterd, waardoor we actief samenwerken met onze klanten bij de overgang naar meer duurzaamheid. 

Advocaten spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van duurzaamheidsstrategieën, zoals blijkt uit de verschillende bovenstaande voorbeelden. Maar de discussie gaat veel verder dan dat. In de niet al te verre toekomst zullen we het niet langer hebben over 'duurzaamheidsstrategieën', omdat duurzaamheidsvraagstukken zullen worden ingebed in dagelijkse adviezen en ondersteuning. 

We zijn er nog niet, maar dat is de toekomst en we zijn enthousiast over de kansen en realistisch over de uitdagingen.

De auteurs: 

Gerelateerde artikelen