Ontwikkelingen in transactieverzekeringen

Een review van de markt in 2023 en een blik vooruit.

Door Gülsüm Aslan

Na een korte opleving van de overnamemarkt in 2022 zijn de transactievolumes dit jaar opnieuw gedaald. Ingezet door de aanhoudende verkrapping van het monetaire beleid als gevolg van de toegenomen inflatie is de verwachting van analisten dat het jaarlijkse (wereldwijde) transactievolume in 2023 lager zal eindigen dan dat in 2022. Verwacht wordt daarbij dat dit volume voor het eerst in tien jaar niet zal voldoen aan de benchmark van drie biljoen dollar per jaar. Toch stemmen de ontwikkelingen in met name het laatste kwartaal van 2023, waarin relatief veel auction processen zijn gelanceerd of zijn aangekondigd voor het begin van 2024, ons positief over het verwachte herstel van de Nederlandse dealmarkt in het komende jaar.

Ontwikkelingen in verzekeringsmarkt
Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in overnamevolumes is het interessant om te kijken naar de manier waarop de markt voor transactieverzekeringen zich in 2023 heeft verhouden tot de dealmarkt. In tegenstelling tot de afname die zichtbaar was in het aantal deals liet de verzekeringscapaciteit op de Nederlandse markt juist een groei zien. Niet alleen was dit het resultaat van de uitbreiding van de beschikbare risicocapaciteit door gevestigde verzekeraars, maar ook van nieuwe (buitenlandse) toetreders en hun interesse in Nederlandse deals. 2023 was dan ook een jaar waarin het aanbod van transactieverzekeringen de vraag overtrof, wat duidelijk terug te zien was in lagere premies, hogere risicobereidheid van verzekeraars en de ontwikkeling van innovatieve verzekeringsoplossingen voor de transactiemarkt.

Tarieven voor W&I-verzekeringen
W&I-premies voor Nederlandse operationele deals bedroegen dit jaar doorgaans tussen de 0,70 procent en 1,50 procent van het verzekerde bedrag (afhankelijk van zaken als de industrie en geografische spreiding van de doelvennootschap), terwijl premies voor (niet-operationele) vastgoeddeals een verdere daling lieten zien tot zelfs 0,40 procent van het verzekerde bedrag. Hiermee behoorden de Nederlandse tarieven voor W&I-verzekeringen in 2023 opnieuw tot de laagste in Europa. Een andere positieve ontwikkeling in de kosten van W&I-verzekeringen ligt in de door verzekeraars gehanteerde minimumpremies en, daarmee samenhangend, in de verzekerbare limieten. Met de steeds verdere daling die daarin te zien is worden deals met een EV van 7,5 miljoen euro (en zelfs lager) tegenwoordig ook voorzien van een W&I-verzekering.

Focus op mid-market
In een markt met relatief minder deals van een grote omvang is een van de opvallendste ontwikkelingen van 2023 dan ook dat steeds meer verzekeraars zich zijn gaan richten op MKB-deals en de relatieve onverzekerbaarheid van deze deals daarmee tot het verleden behoort. In dat kader zien we bij RCA ook een gunstige trend in de ‘retentie/deductable’-niveaus. In MKB-deals (wat in Nederland het grootste aantal deals betreft) wordt bijna standaard het lagere retentieniveau van 0,25 procent van de EV toegepast en is er altijd een verzekeraar te vinden die ook de zgn. ‘tipping to nil’-optie aanbiedt. Verzekeraars zijn in toenemende mate bereid om op dit punt verder te innoveren. Zo zien wij al deals voorbijkomen waarin in het geheel geen retentie wordt opgenomen of waar de retentie slechts voor een beperkte periode van toepassing is. Onze verwachting is dat deze innovatieve lijn in 2024 zal worden voortgezet.

Flexibel in dekkingen
Verzekeraars hebben daarnaast hogere flexibiliteit getoond ten aanzien van risico’s waar in de regel geen of beperkte dekking voor werd verleend. Een voorbeeld hiervan is de bereidheid vanuit de markt om (in die deals waar dit relevant is) dekking voor cyber-, product-, recall- en professionele aansprakelijkheid niet op voorhand uit te sluiten. Dekking wordt in plaats daarvan afhankelijk gesteld van de aanwezigheid van (adequate) onderliggende verzekeringen op het niveau van de doelvennootschap en verleend als ‘excess’ of boven op de dekking van die onderliggende verzekeringen. Soortgelijke dekkingsflexibiliteit is ook merkbaar op andere risicogebieden, waaronder GDPR, de ‘condition of assets’ en bepaalde belastingrisico’s (e.g. secundaire belastingen).

De contingent risk-verzekering
Naast ontwikkelingen op het gebied van W&I-verzekeringen heeft de stand van de overnamemarkt ook ontwikkelingen gestimuleerd in andere transactie-gerelateerde verzekeringsoplossingen. Zo bestond ook in 2023 een grote vraag naar verzekeringen voor ‘contingent risks’ c.q. bekende risico’s die buiten het bereik van de W&I-verzekering vallen (e.g. milieu, lopende rechtszaken en fiscaliteit).

Een contingent risk-verzekering wordt doorgaans afgesloten (i) in een overnamecontext om dekking te bieden voor een issue dat naar voren komt tijdens het due diligence-onderzoek; (ii) ter voorbereiding van de verkoop van een bedrijf, waarbij het risico wordt overgenomen door een verzekeraar voordat het bedrijf wordt gepresenteerd aan potentiële kopers; maar (iii) in belangrijke mate ook op standalone basis.

Binnen deze categorie was het merendeel van de verzekerde risico’s dit jaar wederom gerelateerd aan fiscaliteit, wat – gelet op de appetite van verzekeraars op dit gebied – tot een daling van premies voor fiscale risico’s heeft geleid (al ligt daar de range met één tot zes procent van het verzekerde bedrag op een ander niveau dan dat van W&I-premies). Daarnaast zien wij dat de benadering van verzekeraars ten aanzien van fiscale risico’s zich in een snel tempo en op positieve manier ontwikkelt.

Dit is onder andere ingegeven door de uitbreiding van underwriting teams met ervaren fiscale underwriters, de ontwikkelingen in Nederland op fiscaal-juridisch vlak en de daarmee samenhangende onzekerheid over belastingposities (e.g. in herstructureringen, liquidaties van fondsstructuren en vermogensplanning). Het zijn bij uitstek die fiscale risico’s die in toenemende mate worden verzekerd voor standalone situaties die niet gerelateerd zijn aan M&A-transacties. Wij verwachten dat dit in de komende jaren alleen maar meer gaat worden.

Een synthetische garantieset
Een laatste ontwikkeling waar wij graag bij stilstaan is de groeiende toepassing van synthetische garanties in de context van W&I-verzekeringen. Hierbij worden garanties, zonder tussenkomst van de verkoper, onderhandeld tussen de verzekerde en de verzekeraar en opgenomen in de polis als een op zichzelf staande garantieset dan wel als een aanvulling op de al bestaande garantieset in de koopovereenkomst.

Daar waar dit product in vastgoedtransacties al toepassing vond zijn verzekeraars in toenemende mate bereid dit ook aan te bieden in transacties met operationele doelvenootschappen. Dit heeft evidente voordelen in bijvoorbeeld de presentatie van een bod met een W&I-polis, waar een synthetische garantieset onderdeel van uitmaakt, in een zeer competitief auction proces.

In de huidige marktcondities zien we echter een groeiende vraag naar de toepassing van synthetische garantiesets in met name ‘distressed’ overnames (in zowel operationele als in vastgoedtransacties) waar het product wordt ingezet om de kloof te overbruggen tussen curatoren die geen garanties kunnen afgeven, en transacties die daar wel bij gebaat zijn met het oog op maximalisatie van de verkoopopbrengsten. Met de verwachte toename van distressed verkoopprocessen in 2024 is onze verwachting dat we parallel daaraan een stijging zullen zien in polissen met synthetische garanties.

Nieuwe innovaties
Wat mogen we in 2024 verder verwachten? Er zullen nog een aantal verzekeraars een kantoor openen in Nederland wat voor verzekerden/kopers evidente voordelen oplevert door het toenemende aanbod. De bodem van de premies en de verbetering van commerciële voorwaarden lijkt nog niet bereikt. Om hun aanbiedingen te verbeteren zijn verzekeraars nog meer bereid om RCA’s suggesties voor innovaties te volgen. Ook in 2024 zal dit leiden tot meer dekking en minder risico’s voor verzekerden op de transactiemarkt.

Gülsüm Aslan is director bij Risk Capital Advisors

RCA is partner van de M&A Community

Gerelateerde artikelen