Do’s en don’ts bij een BMKB-C aanvraag bij de bank

Afgelopen 16 maart is de BMKB-C regeling van kracht geworden.

In dit blog beschrijf ik kort mijn eerste ervaringen bij het aanvragen van deze overbruggingskredieten. Let wel, ik behandel aanvragen van ondernemers bij de eigen huisbank. Aanvragen bij banken die uw onderneming en u nog niet goed kennen hebben (nog) minder kans van slagen. 

Sinds de openstelling van de regeling heb ik  inmiddels al meerdere malen vernomen dat ondernemers teleurgesteld zijn in de houding van de bank. Banken lijken de urgentie niet echt te voelen, zijn in de ogen van de ondernemer traag en soms onredelijk streng. Ik ben het daar ten dele mee eens, de strengheid van de bank is in mijn optiek in veel gevallen goed te verklaren.

Leasons learned van ondernemers die u voorgingen

Laat me beginnen bij het doel van de regeling. Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Zover lijkt me alles duidelijk, voor ondernemers die zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus wordt het gemakkelijker om geld te lenen. En dat is hard nodig, want de problemen voor veel van deze ondernemers zijn groot en acuut.

Voorwaarden BMKB-C krediet

De gevoelde onwil van banken om BMKB-C kredieten verstrekken is in mijn optiek met name terug te voeren op twee voorwaarden bij de BMKB-C regeling. Allereerst dient de onderneming “in de kern gezond” te zijn, en wel naar het oordeel van de bank. Ten tweede dient de ondernemer zich bewust te zijn van het feit dat de bank niet alles kan afwentelen op de staat. Kort gezegd, als de bank vreest dat de klant het wellicht niet haalt na de crisis en de bank kan daarbij niet voor de volle 100% van het uitgeleende bedrag terugvallen op zekerheden, dan zal zij niet zomaar een krediet verstrekken. Daarnaast, en dat staat niet in de voorwaarden, staan de banken op het standpunt dat zij geen geld verstrekken als niet alle andere mogelijkheden die de mkb-er kan inzetten, daadwerkelijk zijn ingezet.

Er zijn daarmee drie cruciale onderdelen die goed onderbouwd moeten worden:

  1. een goede liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat alle mogelijke niet-bancaire middelen zijn ingezet
  2. aantonen dat de onderneming “in de kern gezond” is
  3. het risico voor de bank

Liquiditeitsprognose

Allereerst de liquiditeitsprognose. Dit kan ik kort houden, voorspel uw (sterk weggevallen) omzet en inkoop (hoe moeilijk ook), verlaag de kosten waar mogelijk, stel investeringen uit en zet alle overheids-, bancaire en pensioenregelingen in. Schrijf de door u ingezette maatregelen expliciet weg in uw prognose. Als er dan nog steeds een financieringsbehoefte resteert, zou de bank een voordehand liggend loket kunnen zijn.

In de kern gezonde onderneming

Ten aanzien van het “in de kern gezond” criterium is het van belang om duidelijk te maken dat de onderneming in de pre-crisis situatie dusdanig kredietwaardig was, dat zij in staat mag worden geacht dat zij ook de tijdens de crisis op te bouwen schuld zal kunnen aflossen in de post-crisis fase. Houd daarbij voor ogen dat ook voor de uitbraak van het coronavirus al duidelijk was dat banken maar mondjesmaat zaken wilden doen met de horeca, non-food retail, automotive, bouw, bedrijfsonroerend goed, transport, de creatieve en kunstsector, starters en zzp'ers.

Weet uitspraken van banken in de trend van “tijdens de kredietcrisis waren we onderdeel van het probleem, nu zijn we onderdeel van de oplossing” op waarde te schatten. De banken blijven zakelijk, en dat is zeker niet altijd onterecht. Als u onderneemt in bovengenoemde branches, dan adviseer ik u om ook kwalitatief te onderbouwen waarom u wel een onderneming heeft die in de kern gezond is; in alle andere gevallen is een hoofdzakelijk financieel (goed) onderbouwde aanvraag voldoende.

Risico voor de bank

Ten aanzien van risico voor de bank, adviseer ik om deze bij uw aanvraag zo goed mogelijk in te schatten. Breng de zekerheden die de bank kan bedingen in kaart, bepaal voor welk bedrag zij mag terugvallen op de staat. Zet deze zekerhedenpositie af tegen de bedragen die de bank aan u heeft uitgeleend en u heeft een beeld van “het risico voor de bank”. Hou er daarbij rekening mee dat de bank, ingeval van faillissement, bijna nooit de boekwaarde van de zekerheden zal ontvangen. Wees dus conservatief bij de inschatting van de opbrengsten uit zekerheden voor de bank. Als uit deze exercitie blijkt dat de bank onvoldoende dekking heeft, dan is het raadzaam om ook kwalitatief te onderbouwen waarom u wel een onderneming heeft die in de kern gezond is.

Hulp bij aanvraag BMKB-C regeling

Als u in de eerdergenoemde branches onderneemt en/of als u de bank onvoldoende zekerheden kan bedingen, adviseer ik u om niet alleen op de bank te gokken. Bovendien, weet dat het druk is bij de banken. Heel druk zelfs. Dus zorg dat de aanvraag “in één keer goed” is.

Victor Verstappen is Partner MKB Financieringsoplossingen bij BDO Corporate Finance B.V.

Gerelateerde artikelen